สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่ 

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
โทรศัพท์  : 02-666-7182, 02-666-7183  และโทรสาร 02-666-7190

ภายในวันที่ 
24 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 24 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์  https://gdf.thaijobjob.com
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชําระเงิน ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบดังกล่าว โดยสามารถชำระเงินได้ 3 วิธี คือ
      (1) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 
ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
      (2) การชำระเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม (ATM) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยให้ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่าน (ATM) พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน (ATM) และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ เอทีเอ็ม (ATM)ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 
ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2563 ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับชำระเงิน  และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน
      (3) การชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Online หรือ net bank) และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 
ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2563 ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับชำระเงิน และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวันสุดท้าย คือวันที่ 
25 มีนาคม 2563
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จํานวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 350 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจํา ตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ
6. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ภายในวันที่ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์  http://www.dgr.go.th  หรือ https://gdf.thaijobjob.com   
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเมื่อไร
คำตอบ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะให้ทราบ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563  ณ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และทาง http://www.dgr.go.th หรือที่ https://gdf.thaijobjob.com สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2666 7182 , 0 2666 7183 เท่านั้น
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โทรศัพท์: 02-666-7182 02-666-7183
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line @thaijobjob